Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Executive Search en Interim Management

1. DEFINITIES

Beste Mensen B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beste Mensen BV, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 670.493.03, verder te noemen Beste Mensen.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door Beste Mensen laat adviseren bij het proces van werven en selecteren van werknemers dan wel een interim manager.

Executive Search opdracht: de overeenkomst tussen Beste Mensen en de opdrachtgever op grond waarvan Beste Mensen de opdrachtgever zal adviseren bij het zoeken naar en het beschikbaar stellen van één of meer kandidaten met het oogmerk (één van) deze kandidaten in dienst van de opdrachtgever te laten treden.

Interim management opdracht: de overeenkomst tussen Beste Mensen en de opdrachtgever waarbij Beste Mensen zich verbindt te trachten een interim manager te werven en te selecteren om een interim management opdracht uit te voeren binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Kandidaat: een door Beste Mensen geselecteerde persoon, die aan de opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgesteld in verband met de vervulling van opdracht.

Interim manager: iedere natuurlijke of rechtspersoon die door Beste Mensen is geselecteerd en wordt voorgesteld aan de opdrachtgever om een bepaalde interim management opdracht uit te voeren binnen de organisatie van de opdrachtgever.

Interim opdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van (leidinggevende) taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden door de interim manager.

Jaarsalaris: bruto jaarsalaris vermeerderd met het vakantiegeld.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeen- komsten waarbij Beste Mensen diensten levert van welke aard dan ook aan de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend voor Beste Mensen indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Beste Mensen (e-mail hier niet onder begrepen).
 3. Slechts de bestuursleden van Beste Mensen zijn bevoegd voor Beste Mensen verbintenissen aan te gaan
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De wijzigingen zijn van toepassing op lopende overeenkomsten. De opdrachtgever wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard indien hiertegen geen bezwaar is gemaakt binnen zeven dagen na bekendmaking van de wijzigingen
 

3. (TOTSTANDKOMING VAN) DE OVEREENKOMST

 1. De Executive Search overeenkomst behelst de opdracht te adviseren bij het zoeken naar en het beschikbaar stellen van één of meerdere kandidaten met het oogmerk (één van) deze kandidaten in dienst van de opdrachtgever te laten treden.
 2. Van een succesvolle Executive Search opdracht is sprake op het moment dat de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met de kandidaat. Onder het aangaan van een arbeidsovereen- komst wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, om welke reden dan ook, rechtstreeks of indirect.
 3. Van een succesvolle Interim management opdracht is sprake wanneer de interim manager een aanvang heeft genomen met zijn werkzaamheden ten einde uitvoering te geven aan de Interim opdracht binnen de organisatie van de opdrachtgever.
 4. Tussen Beste Mensen en de opdrachtgever komt een Executive Search overeenkomst of Interim management overeenkomst tot stand in de volgende gevallen:
 • De opdrachtgever aanvaardt een schriftelijk aanbod van Beste Mensen tot opdracht dan wel mondeling dan wel schriftelijk;
 • Beste Mensen geeft voor de opdrachtgever uitvoering aan ( een gedeelte van) de opdracht en de opdrachtgever protesteert daartegen niet onmiddellijk.
 1. De overeenkomst tussen Beste Mensen en de opdrachtgever wordt aangegaan voor één jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Beste Mensen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Beste Mensen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Beste Mensen gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Beste Mensen ter beschikking heeft gesteld.
 4. Beste Mensen heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Beste Mensen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Beste Mensen bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Beste Mensen op en is voor de opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Beste Mensen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 

4. AANSTELLING VAN EEN KANDIDAAT

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Beste Mensen zich inspannen om per opdracht een of meer geselecteerde kandidaten bij de opdrachtgever voor te stellen.
 2. De opdrachtgever stelt Beste Mensen op de hoogte van het in dienst nemen van een kandidaat en verplicht zich een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst binnen 7 dagen na ondertekening aan Beste Mensen te verstrekken. In het geval er sprake is van een mondelinge arbeidsovereenkomst dient de opdrachtgever binnen dezelfde termijn schriftelijk aan Beste Mensen te verklaren dat een arbeidsovereenkomst is aangegaan.
 3. Voor elke kandidaat door Beste Mensen geselecteerd en waarmee door de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst wordt aan gegaan, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Beste Mensen het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd.
 4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat of interim manager en de opdrachtgever is gehouden zelf de door de kandidaat of interim manager verstrekte informatie te verifiëren, hieronder is begrepen het verifiëren van het in bezit zijn van de juiste bescheiden met betrekking tot de wettelijk vereiste vergunningen.
 5. In het geval de interim manager niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de opdrachtgever, dient de opdrachtgever Beste Mensen hiervan terstond telefonisch in kennis te stellen en dit vervolgens binnen één dag schriftelijk te bevestigen. De opdrachtgever is in elk geval niet gerechtigd de betalingen voor de interim manager aan Beste Mensen te staken.
 6. Mocht de opdrachtgever binnen 12 maanden na datum van het voorstellen van één of meer door Beste Mensen geselecteerde kandidaten, echter door de opdrachtgever niet geaccepteerde kandidaten, toch een overeenkomst met een van deze kandidaten aangaan in de zin van artikel 3 , dan is de opdrachtgever verplicht Beste Mensen hiervan in kennis te stellen binnen 48 uur na het aangaan van de overeenkomst en is de opdrachtgever aan Beste Mensen het destijds overeengekomen honorarium volledig verschuldigd. Indien sprake is van een interim manager dan is de opdrachtgever in dat geval niet het destijds overeengekomen honorarium verschuldigd maar 20 % van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld van de interim
 

5. HONORARIUM

 1. De opdrachtgever is aan Beste Mensen voor de Executive Search opdracht een honorarium verschuldigd ter hoogte van het in de opdrachtbevestiging vermelde bedrag.
 2. In het geval van een Interim overeenkomst is de opdrachtgever aan Beste Mensen een honorarium verschuldigd conform het tarief zoals dat is bepaald bij het tot standkomen van de overeenkomst. Reis-, verblijf- en onkosten van de interim manager zijn niet in dit tariefbegrepen.
 3. Het volledige honorarium met betrekking tot een Executive Search opdracht is in elk geval verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met de kandidaat zoals bedoeld in artikel 3 lid 2.
 4. In geval er sprake is van een Interim management opdracht is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd vanaf het moment dat de interim manager een aanvang neemt met de het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Interim opdracht.
 5. Beste Mensen werkt met betrekking tot de Executive Search opdracht met een honorarium dat in overleg met de opdrachtgever wordt vastgesteld.
 6. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van de interim manager voor een interview en voor zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever vallen niet onder het overeengekomen honorarium en dienen door de opdrachtgever aan Beste Mensen te worden vergoed.
 7. De interim manager zal gedurende de uitvoering van het project een tijdverantwoordingsformulier bijhouden. De opdrachtgever dient dit formulier voor akkoord te tekenen waarna dit formulier als basis dient voor de berekening van het honorarium van Beste Mensen.
 8. Beste Mensen is te allen tijde gerechtigd het overeengekomen honorarium of tarief te wijzigen in het geval dat de opdracht wordt gewijzigd.
 9. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 

6. BETALING

 1. Beste Mensen zal per dienstverlening aan de opdrachtgever facturen. Bij een volledige Executive Search opdracht zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, zal 1/3 van de fee gefactureerd worden bij aanvang van de opdracht en het restant bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat.
 2. Bij een Interim management-opdracht zal Beste Mensen maandelijks facturen. Beste Mensen brengt daarmee de gewerkte dagen en eventuele onkosten achteraf in rekening.
 3. De opdrachtgever dient te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering te verrekenen danwel enige korting of compensatie toe te passen.
 4. Na het verstrijken van de in lid 3 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2 % per maand over het nog openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
 5. Beste Mensen is gerechtigd de opdracht onmiddellijk te beëindigen en haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken indien betaling binnen de termijn van lid 4 is uitgebleven. In geval van een Interim management overeenkomst is Beste Mensen tevens gerechtigd de interim manager terug te trekken.
 6. Zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom
 7. Beste Mensen is niet verplicht haar werkzaamheden voort te zetten indien en zolang de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen uit overeenkomst heeft voldaan.
 8. Klachten laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
 9. Beste Mensen is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is.
 

7. OPSCHORTING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. Een Executive Search opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever met de geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat in de zin van artikel 3 lid 2 of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.
 2. Beste Mensen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet voorlopig -surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd alsmede wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Beste Mensen zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding of restitutie zijn gehouden.
 3. Indien de opdrachtgever op het moment van de beëindiging zoals in het vorige lid bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan maken zijn. Bedragen die Beste Mensen vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen Beste Mensen reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen die uit overeenkomst voortvloeien is Beste Mensen gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Beste Mensen zal wegens deze opschorting nimmer tot enige schadevergoeding of restitutie zijn gehouden.
 5. Indien de opdrachtgever een Executive Search opdracht of Interim management opdracht intrekt of beëindigt, voordat een kandidaat is voorgesteld dan wel is geaccepteerd door de opdracht- gever, of indien opdrachtgever de vacature direct of indirect zelf invult, of voordat de voor tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht is verstrekken, heeft Beste Mensen recht op 50% van het overeengekomen honorarium.
 6. Indien de opdrachtgever elementen uit de opdracht zodanig wijzigt dat naar het oordeel van Beste Mensen sprake is van een nieuwe opdracht, is Beste Mensen gerechtigd de opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen en ten aanzien van de gewijzigde opdracht zal er een nieuwe offerte worden gemaakt waarin de gewijzigde functiespecificatie(s) (zijn) genomen.
 

8. BENODIGDE GEGEVENS EN VERPLICHTING BESTE MENSEN

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Beste Mensen alle benodigde gegevens welke nodig zijn voor de opdracht. Beste Mensenspant zich in om binnen redelijke termijn (tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is overeengekomen) en nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een kandidaat te selecteren die zoveel mogelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.
 2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Beste Mensen steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 

9. VERHINDERING

 1. In geval van verhindering, ziekte of ongeval van de interim manager dient de opdrachtgever Beste Mensen hiervan terstond in kennis te stellen teneinde Beste Mensen in staat te stellen passende maatregelen te treffen.
 2. Beste Mensen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook die de opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de interim manager. Geen restitutie of compensatie van welke aard dan ook is in dat geval verschuldigd door Beste Mensen.
 

10. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Alle gegevens van de door Beste Mensen voorgestelde kandidaten waaronder de identiteit van deze en de contactgegevens dienen door de opdrachtgever als vertrouwelijk te worden beschouwd en mogen derhalve in geen geval aan derden worden verstrekt.
 

11. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

Noch Beste Mensen noch de opdrachtgever, zijn gerechtigd de rechten en verplichtingen terzake de verstrekte opdracht anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden over te dragen.

12. EXCLUSIVITEIT

De opdrachtgever zal gedurende de doorlooptijd van de opdracht geen derden inschakelen voor het vervullen van de opdracht. Pas nadat de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Beste Mensen is beëindigd, staat het de opdrachtgever vrij een derde hiervoor in te schakelen.

13. CONCURRENTIE EN RELATIEBEDING

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Beste Mensen niet toegestaan gedurende 12 maanden na het eindigen van de opdracht met een kandidaat die door Beste Mensen is geselecteerd en door de opdrachtgever is afgewezen, met de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Onder het aangaan van een arbeidsovereenkomst wordt mede verstaan: het verrichten van werkzaamheden hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, om welke reden dan ook, rechtstreeks of indirect. Voorgaande is ook van toepassing in het geval de geselecteerde kandidaat een aanbod van de opdrachtgever heeft afgewezen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Beste Mensen om gedurende 12 maanden na het eindigen van de opdracht met een interim manager welke door Beste Mensen is geselecteerd en door de opdrachtgever is afgewezen, met de interim manager een arbeidsverhouding zoals bedoeld in bovenstaande bepaling aan te gaan. Tevens is het de opdrachtgever niet toegestaan om een andere contractuele relatie met de interim manager aan te gaan waaronder die van een overeenkomst tot aanneming van werk of een overeenkomst van opdracht.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd een arbeidsverhouding of contractuele relatie zoals bepaald in het voorgaande lid met de interim manager gedurende 12 maanden na beëindiging van de Interim opdracht aan te gaan.
 

14. OVERMACHT

 1. Beste Mensen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Beste Mensen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming in haar verplichtingen uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden wordt verhinderd of vertraagd waardoor de nakoming van deze verplichting in alle redelijkheid niet van Beste Mensen kan worden verlangd.
 3. Wanneer de overmacht situatie langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 4. Beste Mensen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte stellen.
 

15. BOETEBEDING

Indien opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 4 lid 2 en lid 6, 10, 12 en 14 verbeurt zij een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Beste Mensen een en ander onverminderd het recht van Beste Mensen volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien door Beste Mensen geen (aanvullende) schadevergoeding wordt gevorderd, zal de genoemde boete gelden als vergoeding van de schade die door partijen in dat geval op het bedrag van de te vorderen boete zal worden vastgesteld.

16. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Beste Mensen verplicht zich werkzaamheden voor de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Beste Mensen is niet aansprakelijk indien de kandidaat of interim manager niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever. Indien en voor zover Beste Mensen onverhoopt toch aansprakelijk kan worden gehouden, is deze beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en is deze aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat de opdrachtgever aan Beste Mensen is verschuldigd uit hoofde van de betreffende overeenkomst voor de duur van 1 jaar.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade binnen drie dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Beste Mensen meldt.
 4. Voorts kan Beste Mensen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade, als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Beste Mensen geselecteerde kandidaat of interim manager met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Beste Mensen, een rechtsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 5. Beste Mensen is niet aansprakelijk tegenover de opdrachtgever voor materiële of immateriële schade bij de opdrachtgever of derden, veroorzaakt door de interim manager of door Beste Mensen ontstaan door werkzaamheden of handelingen daarmee samenhangend ten behoeve van de opdrachtgever.
 6. Beste Mensen is niet aansprakelijk voor materiële of Immateriële schade ontstaan door het dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht. Beste Mensen is tevens niet aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en voorgestelde interim manager zijn verplichtingen uit opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
 7. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt en waarbij dekking wordt verleend door een verzekering van Beste Mensen, zal die aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop genoemde verzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 8. Beste Mensen is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Beste Mensen en de door haar voorgestelde en ingeschakelde interim manager terzake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 10. De interim manager komt gelijk Beste Mensen een beroep toe op deze voorwaarden.
 

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de rechtsverhouding tussen Beste Mensen en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Beste Mensen zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmede samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe volgens de regels van de absolute competentie bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Beste Mensen, tenzij deze er de voorkeur aan mocht geven de normale regels van de competentie te volgen.